Menu
0 Comments

การพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ

การสอน การพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ

การสอน การพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือเหมือนกับ สมฤทธ วุฑฒิปรีชา (2541) ได้ศึกษาเล่าเรียนการจัดการงานธุรกิจการค้าลูกเสือใน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดที่ทำการการศึกษากรุงเทพฯ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาผ่าน การฝึกฝนลูกเสือขั้นพื้นฐาน มีคณะกรรมการดำเนินกิจการลูกเสือเป็นผู้จะรับผิดชอบการเรียนการ สอนวิชาลูกเสือ โดยมีจุดประสงค์ให้มีการปฏิบัติจริงตามหลักทฤษฎีลูกเสือ มีธุระกรมให้ลูกเสือ ไม่ ว่ากิจกรรมเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม มีการทดลองวิชาพิเศษให้แก่,ลูกเสือ ส่วนปัญหาที่เจอ อย่างเช่น ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ ขาดงบประมาณ คุณครูไม่ชอบแต่งชุดแต่งกาย ไม่มีห้องเรียน
ส่วน ธานินทร์ ชินวัฒน์ (2542)ไต้เล่าเรียนการผลักดันทรัพยากรการจัดการในกิจการ ลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา พบว่า การสนับสนุนทรัพยากรการจัดการใน 4 ด้าน ยกตัวอย่างเช่น ด้านทรัพยากรคน ทรัพยากรอุปกรณ์ ทรัพยากรเงิน และก็การจัดการนั้น ผู้บริหารได้ให้ การผลักดันและส่งเสริมทรัพยากรคนภายในกิจการลูกเสือมากมาย รองลงไปคือ ทรัพยากรสิ่งของ ทรัพยากรเงิน รวมทั้ง การจัดการอย่างพอเพียง

ขณะเดียวกัน สมบูรณ์ ยาวินัง (2542) ได้เรียนรู้ต้นเหตุที่เกี่ยวพันกับการจัดกิจกรรม ลูกเสือสำรองในโรงเรียนประถมศึกษา ขึ้นอยู่กับที่ทำการการประถมศึกษาอำเภอแม่วาง จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า สถานที่เรียนส่วนมากจัดงานกิจกรรมลูกเสือสำรองในสถานที่เรียน โดยมอบหมายให้คุณครู ประจำชั้นเป็นอาจารย์ มีการกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมทั้งยังระยะสั้นและก็ระยะยาว โดยมากใช้สถานที่ รอบๆสถานศึกษา รวมทั้งห้องเรียนสำหรับการจัดงานกิจกรรม ด้านงบประมาณได้ใช้เงินนอกงบประมาณใน การจัดกิจกรรม มีการเตรียมสอนแล้วก็เขียนแผนการสอน มีการใช้สื่อช่วยสำหรับการสอน แนวทางที่อาจารย์ ใช้มากมายเป็น การกระทำงานจริง การทำเป็นตัวอย่าง และก็การบรรยาย ปัญหาจำนวนมากที่เจอเป็น งาน ทางด้านเอกสารประจำกองลูกเสือ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ งบประมาณ ความไม่แน่ชัดของแผนการสำหรับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ นอกจากนั้นยังพบว่า ความร่วมแรงร่วมใจ วิชาความรู้ แล้วก็ประสบการณ์ของคุณครู ความพร้อมเพรียงแล้วก็ความพอใจของเด็กนักเรียนส่งผลต่อ การบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมลูกเสือ การไม่เป็นแบบอย่างของผู้บริหารและก็คุณครูบางทีอาจมีผลเสียต่อ กิจกรรมลูกเสือ

 

ให้การสนับสนุนโดยเวปบอล โดย rb88