ลูกเสือชาวบ้าน

ลูกเสือชาวบ้าน เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านได้ตั้งขึ้นมา โดยไม่มีการจำกัดอายุขั้นต่ำ เหมือนกับลูกเสือประเภทต่าง ๆ ที่อยุ่ในดรงเรียน ซึ่งการก่อตั้งลูกเสือชาวบ้านขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มาบำเพ็ญประโยชน์ และดูแลชุมชน

ลูกเสือชาวบ้าน

ซึ่งหลักการเรียนรู้ของลูกเสือชาวบ้านนั้น จะมีความคล้ายกับหลักสูตรตามโรงเรียนที่มีการสอนลูกเสือเนตรนารีประเภทต่าง ๆ นั่นเอง

โดยในปี พ.ศ. 2512  มีการเริ่มต้นการสอนลูกเสือชาวบ้าน โดยตำรวจตะเวนชายแดน  ซึ่งจะสอนให้ชาวบ้านรู้จักการป้องกันตนเอง ภายในชุมชน สอนให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลความปลอดภัยภายในชุมชน  อีกทั้งยังมีการสอนให้ชาวบ้านรู้จักการลาดตะเวนดูลาดราวรอบ ๆ หมู่บ้าน  มีการสอดแนม  ซึ่งได้ใช้วิชาลูกเสือเป็นหลักสูตร เช่น การป้องกันตัว การลาดตะเวน การสอดแนม เป็นต้น

หลังจากนั้นลูกเสือชาวบ้านก็ได้ขยายไปทั่วประเทศ และลูกเสือชาวบ้านยังช่วยให้ชาวบ้าน รู้จักการหวงแหน และรักษาชุมชน รู้รักสามัคคี และทำงานร่วมกันในหมู่คณะเป็นอย่างดี และลูกเสือชาวบ้านยังสอนให้ชาวบ้านรู้จักการวางแผน การทำงานเป็นทีมเพื่อชุมชนของตนเอง และรู่จักที่จะเสียสละ และช่วยเหลือชุมชนอื่น ๆ ได้อีกด้วย

แม้ชราวัย ก็เป็นลูกเสือชาวบ้านได้

และการอบรมลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศก็ยังคงดำเนินการต่อไป เพื่อให้ลูกเสือชาวบ้านทุกคนรู้จักการเป็นผู้ให้ และเสียสละอย่างแท้จริง รวมถึงลูกเสือชาวบ้านที่ดีนั้น จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศ ให้รู้รักสามัคคี และพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ป้องกันชุมชนให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนในชุมชนได้ร่วมสนุกกันอย่างสร้างสรรค์ และรู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกันอีกด้วย