ลูกเสือวิสามัญ

ลูกเสือวิสามัญ เป็นลูกเสือรุ่นใหญ่กว่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อย ซึ่งลูกเสือวิสามัญจะอยู่ที่อายุ อายุ 16 – 25 ปี  สำหรับลูกเสือวิสามัญจะมีคติพจน์ คือ การบริการ ส่วนระดับชั้นการศึกษาของลูกเสือวิสามัญจะอยู่ที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (หรือระดับชั้นอาชีวศึกษา)

ลูกเสือวิสามัญ

สำหรับกองลูกเสือวิสามัญ จะอยู่ที่ 10-40 ต่อกอง โดยจะแบ่งออกเป็นหมู่ และมีหมู่ละ 4-6 คน มีนายหมู่และรองนายหมู่เหมือนกับลูกเสือแบบอื่น ๆ

ส่วนคำปฏิญาณ กฎ และการเคารพของลูกเสือวิสามัญ เป็นเช่นเดียวกับลูกเสือสามัญทั่วไป  แต่ด้วยคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญก็คือ การบริการ ซึงบ่งบอกว่า ลูกเสือวิสามัญเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงอายุที่ดูแลตัวเองได้แล้ว และเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะคอยดูแล และให้บริการคนอื่น ๆ เช่น ลูกเสือสำรอง เนตรนารีสำรอง ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จะต้องคอยให้คำปรึกษาและแนะนำรุ่นน้องเกี่ยวกับกิจกรรมและการบำเพ็ญประโยชน์อีกด้วย อีกทั้งลูกเสือวิสามัญ จะต้องคอยนำแนะนำและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา มาสั่งลูกเสือเนตรนารีรุ่นน้องให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครีดอีกด้วย

ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ

ส่วนการบริการชุมชน ลูกเสือวิสามัญจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติ ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความเคารพและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รวมถึงจะต้องบริการชุมชนให้คนในสังคมมีความสุข และเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ลูกเสือวิสามัญถูกใกมาเพื่อให้มีความเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก มีความอดทนเป็นเลิศ เพื่อที่จะให้ลูกเสือวิสามัญกลายเป็นลูกเสือตัวอย่างแก่น้อง ๆ และเป็นตัวอย่างให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม และช่วยกันดูแลสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วย