ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นั้น ภาษาอังกฤษคือ Senior Scout  ซึ่งจะเป็นเด็กผู้ชายที่มีอายุอยู่ระหว่าง 14-18 ปี คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นั้น คือ มองไกล (Look wide)

สำหรับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นั้น จะประกอบไปด้วยหมู่ต่าง ๆ ที่มีนายหมู่และรองนายหมู่ หมู่หนึ่งจะมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 4-8 คน  ส่วนกฎและคำปฏิญาณตนของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นั้น จะเหมือนกับลูกเสือสามัญ

การแสดงความเคารพแบบวิธีของลูกเสือสามัญรุนใหญ่ มี 2 วิธี ดังนี้

1.ท่าแสดงความเคารพส่วนตัว หรือไม่มีอาวุธ

ท่าทำความเคารพขณะไม่มีอาวุธสำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

การการทำท่าวันทยาหัตถ์ซึ่งเป็นท่าแสดงความเคารพส่วนบุคคล โดยการทำวันทยาหัตถ์นั้น ให้ยกมือขวาขึ้น ชูขึ้นมา 3 นิ้ว คือนิ้วชี้ นิ้วกลาง  และนิ้วนาง แล้วให้ข้อสุดท้ายของปลายนิ้วชี้แตะที่ขอบหมวกแบร์เร่ต์  ถ้าไม่ได้สวมหมวก ใช้ปลายนิ้วชี้อยู่ที่หางคิ้ว  ซึ่งจะเป็นท่าที่ทำความเคารพผู้บังคับบัญชา

2.ท่าแสดงความเคารพโดยมีอาวุธ

ท่าแสดงความเคารพสำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในขณะมีอาวุธ

อาวุธของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ก็คือ ไม้ง่าม สีแดง  ซึ่งหากต้องการทำความเคารพให้ยืนอยู่กับที่ ท่าตรง มือขวาจับไม้ง่าม ปลายเท้าชิด เมื่อนายหมู่บอกให้แสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ให้ยกมือซ้ายขึ้นมา ทำท่าวันทยหัตถ์ แต่มือซ้ายจะต้องมาขนานกับลำตัว ปลายนิ้วชี้ไปทางไม้ง่ามนั่นเอง  ท่านี้จะเรียกว่า ท่าวันทยาวุธ  เมื่อทำความเคารพเสร็จ  นายหมู่จะบอกให้เอามือลง โดยจะสั่งว่า “เรียบ อาวุธ”  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะเอามาซ้ายลง มาแนวลำดับเหมือนเดิม

นี่คือท่าการแสดงความเคารพของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ทำความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อแสดงความอ่อนน้อม และเชื่อฟังผู้ใหญ่