ลูกเสือสามัญ

คำว่า ลูกเสือสามัญ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Scout ซึ่งจะเป็นเด็กชาย ส่วนใหญ่จะมีอายุ 11-16 ปี สำหรับคติพจน์ของลูกเสือก็คือ จงเตรียมพร้อม ภาษาอังกฤษคือ Be prepared  ซึ่งลูกเสือสามัญจะเป็นเด็กนักเรียนชาย ระดับชั้นประถมปีที่ 4-6  สำหรับกองลูกเสือ จะมีหมู่ลูกเสือหลาย ๆ หมู่ โดยแต่ละหมู่จะมีลูกเสือ 6-8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่

ลูกเสือสามัญ

คำปฏิญาณของลูกเสือสามัญ

เริ่มต้นด้วย “ด้วยเกียรติของข้า ข้าขอสัญญา” 

 • ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
 • ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

 

หลังจากที่ลูกเสือสามัญได้ปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึง  กฎของลูกเสือสามัญกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง…

 • 1.ลูกเสือมีเกียรติ มีความน่าเชื่อถือ ซื่อตรง
 • 2.ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
 • 3. ลูกเสือมีจะต้องช่วยเหลือผู้อื่น และบำเพ็ญประโยชน์ทุกเมื่อ
 • 4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
 • 5. ลูกเสือเป็นผู้ที่มีมารยาท มีความเรียบร้อย
 • 6. ลูกเสือมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย
 • 7. ลูกเสือต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา และรุ่นพี่ รวมถึงผู้มีพระคุณด้วยความเคารพ
 • 8. ลูกเสือมีจิตใจที่สนุกสนาน ร่าเริง และไม่กลัวความลำบาก
 • 9. ลูกเสือเป็นผู้อดออม และประหยัด รู้จักการใช้เงิน
 • 10. ลูกเสือไม่ประพฤติสิ่งที่ไม่ดีทั้งกาย วาจา ใจ

ซึ่งกฎของลูกเสือสามัญนั้น ต้องการให้ลูกเสือเป็นคนดี มีน้ำใจ และรู้จักการชวยเหลือคนอื่น บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิต รวมทั้งต้องมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เครื่องแบบลูกเสือสามัญ