Day: October 3, 2019

การพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือการสอน การพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ การสอน การพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือเหมือนกับ สมฤทธ วุฑฒิปรีชา (2541) ได้ศึกษาเล่าเรียนการจัดการงานธุรกิจการค้าลูกเสือใน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดที่ทำการการศึกษากรุงเทพฯ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาผ่าน การฝึกฝนลูกเสือขั้นพื้นฐาน มีคณะกรรมการดำเนินกิจการลูกเสือเป็นผู้จะรับผิดชอบการเรียนการ สอนวิชาลูกเสือ โดยมีจุดประสงค์ให้มีการปฏิบัติจริงตามหลักทฤษฎีลูกเสือ มีธุระกรมให้ลูกเสือ ไม่ ว่ากิจกรรมเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม มีการทดลองวิชาพิเศษให้แก่,ลูกเสือ ส่วนปัญหาที่เจอ อย่างเช่น ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ ขาดงบประมาณ คุณครูไม่ชอบแต่งชุดแต่งกาย ไม่มีห้องเรียน ส่วน ธานินทร์ ชินวัฒน์