Author: hurrican

การพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือการสอน การพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ การสอน การพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือเหมือนกับ สมฤทธ วุฑฒิปรีชา (2541) ได้ศึกษาเล่าเรียนการจัดการงานธุรกิจการค้าลูกเสือใน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดที่ทำการการศึกษากรุงเทพฯ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาผ่าน การฝึกฝนลูกเสือขั้นพื้นฐาน มีคณะกรรมการดำเนินกิจการลูกเสือเป็นผู้จะรับผิดชอบการเรียนการ สอนวิชาลูกเสือ โดยมีจุดประสงค์ให้มีการปฏิบัติจริงตามหลักทฤษฎีลูกเสือ มีธุระกรมให้ลูกเสือ ไม่ ว่ากิจกรรมเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม มีการทดลองวิชาพิเศษให้แก่,ลูกเสือ ส่วนปัญหาที่เจอ อย่างเช่น ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ ขาดงบประมาณ คุณครูไม่ชอบแต่งชุดแต่งกาย ไม่มีห้องเรียน ส่วน ธานินทร์ ชินวัฒน์

จุดเริ่มต้นลูกเสือของประเทศไทยจุดเริ่มต้นลูกเสือของประเทศไทยความเป็นมาของลูกเสือในประเทศไทย สำหรับในประเทศไทย กิจการลูกเสือเริ่มขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชหน่วยงานโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองเสือป่าขึ้นก่อนช่วงวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2454 เพื่อฝึกหัดเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ศึกษาวิชาการทางด้านทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในยามกำเนิดสงคราม รวมทั้งเพื่อบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพลเมืองในยามสงบ ตัวอย่างเช่น ช่วยล้มล้างโจร ฯลฯ นอกนั้น ยังทรงมีความเห็นว่าลูกเสือจะช่วยทำให้คนประเทศไทยรู้จักรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี แล้วก็มีความกตัญญูรู้คุณ จนถึงอีก 2 เดือนต่อมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเห็นว่ากิจการเสือป่าก้าวหน้ามั่นคงก็ดีแล้ว ท่านก็เลยมีพระบรมราชโองการก่อตั้งกองลูกเสือขึ้น